Porvoon nuorisovaltuusto - Borgå Ungdomsfullmäktige

Tekijä: Petra Backman

Nuorisovaltuustovaalit 2022 / Ungdomsfullmäktigeval 20222

Ehdolleasettumisaika on loppunut ja saimme 24 hakemusta. Nuvassa on 24 paikka ja 6 paikka varajäsenille. Koska hakemuksia tuli saman verran kun paikkoja on niin vaaleja ei järjestetä vaan kaikki nuoret pääsevät suoraan mukaan. Nyt jos nuori haluaa hakea mukaan niin hänestä tulee automaattisesti varajäsen. Harmittaa toki että nuoret eivät päässeet äänestämään.

Kandidatnomineringen har tagit slut och det kom 24 ansökningar. Ungdomsfullmäktige har 24 ordinarie platser och 6 platser för suppleanter. Eftersom det kom lika många ansökningar som platser kommer alla ungdomar direkt in utan val. Nu om någon ungdom vill ställa upp nu så går det bra att söka med, då blir hen automatiskt suppleant eftersom kandidatnomineringen är slut. Det harmar att ungdomarna inte får rösta.

Nuorisovaltuusto vaalit | Ungdomsfullmäktige val

Haluatko vaikuttaa? Asetu ehdolle nuorisovaltuustoon

Marraskuussa valitaan uudet jäsenet Porvoon nuorisovaltuustoon (Nuva) kaudelle 1.1.2023–31.12.2024. Vaaleissa valitaan 24 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua. Ehdolle voivat asettua kaikki 2004–2009 syntyneet porvoolaiset nuoret.

Nuorisovaltuuston toiminta on monipuolista: kokoustamme, järjestämme tapahtumia, kirjoitamme kannanottoja ja lehtikirjoituksia. Nuvaan voi hakea mukaan, vaikka ei ole kokemusta politiikasta tai päätöksenteosta. Nuorisovaltuusto on tiimi, jossa jokainen voi olla oma itsensä, saada ystäviä ja syventää omaa yhteiskunnallista kiinnostustaan.

Ehdokkaaksi voi asettua 28.10. asti täyttämällä ehdolleasettumislomakkeen, jonka saa oman koulun kansliasta tai kaupungin nuorisotilalta (keskustan Zentra, Gammelbackan Kertsi ja Kevätkummun Nuokka). Lomake palautetaan joko omaan kouluun tai nuorisotilalle.
Nuorisovaltuustovaaleissa äänioikeus on porvoolaisnuorilla, jotka ovat syntyneet 2004–2009.
Äänioikeutettu voi kuulua vain yhteen valitsijayhdistykseen ja asettua ehdokkaaksi vain omassa vaalipiirissään.

Vaalipiirit ja vaalipiirien paikkamäärät

Vaalipiireinä toimivat oppilaitokset, ja oman oppilaitoksen opiskelijat voivat äänestää ehdokasta omasta koulustaan. Vaalipiirejä on kaiken kaikkiaan kymmenen: Linnajoen koulu, Pääskytien koulu, Albert Edelfeltin koulu, Lyceiparkens skola, Strömborgska skolan, Borgå gymnasium, Linnakosken lukio, Careeria, Prakticum, sekä vaalipiiri muut, johon kuuluvat muualla opiskelevat porvoolaiset nuoret sekä ei-opiskelevat porvoolaiset.
Paikat jakautuvat seuraavasti: Linnajoen koulu 3, Pääskytien koulu 3, Albert Edelfelt 2, Lyceiparkens skola 2, Strömborgska skolan 2, Borgå gymnasium 2, Linnakosken lukio 3, Careeria 3, Prakticum 2, Muut 2.
Kymmenen varajäsentä ovat kaikkien vaalipiirien yhteisiä, ja heidän järjestyksensä perustuu ehdokkaan saamaan suhteelliseen äänimäärään omassa vaalipiirissään.

Vaaliaikataulu

Ehdolleasettumisaika 3.10.–28.10.
Vaali-info uusille hakijoille 31.10. klo 16 nuorisotila Zentra
Ennakkoäänestys 7–11.11 nuorisotiloilla
Vaalipäivä kouluissa 17.11.

Vill du påverka? Ställ upp som kandidat till ungdomsfullmäktige

I november väljs nya medlemmar till Borgå ungdomsfullmäktige för perioden 1.1.2023–31.12.2024. Till ungdomsfullmäktige väljs 24 medlemmar och 6 ersättare. Alla Borgåungdomar som är födda 2004–2009 kan ställa upp i valet.

Man kan ställa upp som kandidat fram till den 28 oktober genom att fylla i en blankett som fås från den egna skolans kansli eller från någon av stadens ungdomslokaler (Zentra i centrum, Kertsi i Gammelbacka eller Nuokka i Vårberga). Blanketten returneras antingen till den egna skolan eller till en ungdomslokal.
Rösträtt i ungdomsfullmäktigevalet har alla Borgåungdomar som är födda 2004–2009. En röstberättigad kan höra till endast en valmansförening och ställa upp endast i sin egen valkrets.

Ungdomsfullmäktiges verksamhet är mångsidigt: vi har möten, vi ordnar evenemang, vi skriver åtalanden och tidningsartiklar. Till ungdomsfullmäktige kan man söka, fastän man inte har erfarenhet om beslutsfattande eller politik. Ungdomsfullmäktige är ett team var alla får vara sig själv, få nya vänner och fördjupa sitt samhälleliga intresse.

Valkretsar och deras platsantal

Som valkretsar fungerar läroanstalterna, vars elever kan rösta på kandidater från sin egen skola. Det finns totalt tio valkretsar: Linnajoen koulu, Pääskytien koulu, Albert Edelfeltin koulu, Lyceiparkens skola, Strömborgska skolan, Borgå gymnasium, Linnakosken lukio, Careeria, Prakticum, samt valkretsen övriga (Borgåbor som studerar annanstans och Borgåbor som inte studerar).
Platserna fördelas enligt följande: Linnajoen koulu 3, Pääskytien koulu 3, Albert Edelfelt 2, Lyceiparkens skola 2, Strömborgska skolan 2, Borgå gymnasium 2, Linnakosken lukio 3, Careeria 3, Prakticum 2, Övriga 2.
De tio ersättarna är gemensamma för alla valkretsar och deras inbördes ordningsföljd bestäms enligt kandidatens proportionella antal röster i sin egen valkrets.

Valtidtabell

Tid att kandidera 3.10–28.10.
Valinfo för nya kandidater 31.10 kl. 16 i ungdomslokalen Zentra
Förhandsröstning 7.11.11 i ungdomslokalerna
Valdag i skolorna 17.11