Porvoon nuorisovaltuusto on porvoolaisten nuorten oma virallinen vaikuttajaryhmä. Sen tarkoituksena on parantaa nuorten mielipiteiden kuuluvuutta ja nuorten asemaa päätöksenteossa Porvoossa.

Borgå ungdomsfullmäktige är de unga Borgåbornas egna officiella påverkningsgrupp. Dess mål är att främja synligheten av ungas åsikter och förbättra ungdomarnas position i Borgå.

Nuorisovaltuustoon valitaan 24 nuorisovaltuutettua sekä 10 varavaltuutettua kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Edustajat ovat 13–19-vuotiaita, ja he edustavat Porvoon kouluja ja oppilaitoksia sekä muiden nuorten ryhmää.

Till ungdomsfullmäktige väljs 24 ledamöter och 10 suppleanter för två års perioder. Representanterna är 13 – 19 år gamla och representerar skolorna och läroanstalterna, samt gruppen andra ungdomar i Borgå.

Toiminta | Verksamhet

Nuorisovaltuuston edustajia on mukana lähes kaikissa Porvoon kaupungin lautakunnissa. Nuorisovaltuusto ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin antamalla lausuntoja ja tekemällä aloitteita.

Representanter för ungdomsfullmäktige finns i nästan alla nämnder i Borgå stad. Ungdomsfullmäktige tar ställning till aktuella frågor genom att avge utlåtanden och ta initiativ.

Nuorisovaltuusto tekee myös tiivistä yhteistyötä koulujen ja eri puolueiden kanssa. Nuorisovaltuusto järjestää myös paljon tapahtumia.

Ungdomsfullmäktige samarbetar också intensivt med skolorna och de olika partierna. Ungdomsfullmäktige ordnar också många evenemang.