Porvoon nuorisovaltuusto on porvoolaisten nuorten oma virallinen vaikuttajaryhmä. Sen tarkoituksena on parantaa nuorten mielipiteiden kuuluvuutta ja nuorten asemaa päätöksenteossa Porvoossa.

Borgå ungdomsfullmäktige är de unga Borgåbornas egna officiella påverkningsgrupp. Dess mål är att de ungas åsikter ska vinna mer gehör och ungdomarnas position höjas i Borgå.

Nuorisovaltuustoon valitaan 24 nuorisovaltuutettua sekä 10 varavaltuuttettua kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Edustajat ovat 14–19-vuotiaita, ja he edustavat Porvoon kouluja ja oppilaitoksia sekä muiden nuorten ryhmää.

Till ungdomsfullmäktige väljs 24 ungdomsfullmäktige och 10 suppleanter för två år i sänder. Representanterna är 14 – 19 år gamla och representerar skolorna och läroanstalterna samt gruppen andra ungdomar i Borgå.

Toiminta | Verksamhet

Nuorisovaltuuston edustajia on mukana lähes kaikissa Porvoon kaupungin lautakunnissa. Nuorisovaltuusto ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin antamalla lausuntoja ja tekemällä aloitteita.

Representanter för ungdomsfullmäktige finns i nästan alla nämnder i Borgå stad. Ungdomsfullmäktige tar ställning till aktuella frågor genom att avge utlåtanden och ta initiativ.

Nuorisovaltuusto tekee myös tiivistä yhteistyötä koulujen ja eri puolueiden kanssa. Nuorisovaltuusto järjestää myös paljon tapahtumia.

Ungdomsfullmäktige samarbetar också intentivt med skolorna och de olika partierna. Ungdomsfullmäktige ordnar också många evenemang.

Mitä hyötyä on nuorisovaltuustosta?

 • Nuoret voivat vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa Porvoossa
 • Nuoret voivat tukea nuoria koskevaa päätöksen tekoa
 • Nuorisovaltuusto antaa lausuntoja nuoria koskevissa asioissa ja halutessaan toteuttaa erilaista nuorisotoimintaa
 • Nuorisovaltuusto voi edesauttaa uusien ideoiden syntymistä ja toteuttamista
 • Nuoret ja nuorten mielipiteet saavat myönteistä julkisuutta
 • Saadaan aikaan jotain konkreettista

Vilken är nyttan med ungdomsfullmäktige?

 • De unga kan påverka sin egen framtid i Borgå
 • De unga kan stödja beslutsfattandet som gäller unga
 • Ungdomsfullmäktige avger utlåtanden i ärenden som gäller de unga och, om man så vill, förverkligar olika slag av ungdomsverksamhet
 • Ungdomsfullmäktige kan främja uppkomsten och förverkligandet av nya idéer
 • De unga och deras åsikter får positiv publicitet
 • Något konkret fås till stånd